abs

학술발표회초록보기

초록문의 abstract@kcsnet.or.kr

결제문의 member@kcsnet.or.kr

표시는 그림파일이 첨부된 초록입니다.

검색된 초록 수 : 2
No. 발표자 제목 코드 종류
2040 Jongcheol Seo
KCS3-1Symposium
Mass spectrometry for the structural analysis

Jongcheol Seo

KCS3-1

심포지엄
2041 Sangwon Cha
KCS3-2Symposium
Direct ionization mass spectrometry: imaging and other applications

Sangwon Cha

KCS3-2

심포지엄
1
상단으로